Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
HARA s.r.o (ďalej len HARA) so sídlom Kremnická 11, 960 01 Zvolen, IČO: 48 108 219 ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
a
Hara plus s.r.o. (ďalej len HARA+) so sídlom Kremnická 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 299 841 ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

HARA a HARA+ vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu
Ing. Ján Harík, E-mailová adresa info@hara.sk, Telefónne číslo +421 905 681 009.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a, Kontaktný formulár/Nezáväzná cenová kalkulácia
HARA a HARA+ spracúva na účely kontaktného formuláru/odpovede na kontaktný formulár a žiadosti o nezáväznú cenovú ponuku nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov spoločnosti, telefónne číslo a IP adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HARA a HARA+ je nevyhnutné na spracovanie a zaslanie odpovede /kontaktný formulár/ prípadne spracovanie nezáväznej cenovej ponuky.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
– Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH. E-mail: info@jaroslavkovac.sk.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vypracovanie odpovede / cenovej ponuky.

b, Zavoláme Vám
HARA a HARA+ spracúva na účely kontaktného formuláru /zavoláme Vám/ nasledovné osobné údaje: Telefónne číslo.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HARA a HARA+ je nevyhnutné na telefonické oslovenie zákazníka.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
– Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH. E-mail: info@jaroslavkovac.sk.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na spracované žiadosti /zavoláme Vám/ a telefonického kontaktu s osobou ktorá údaje poskytla.

c, Uplatňovanie nárokov HARA a HARA+
HARA a HARA+ spracúva na účely uplatňovania nárokov HARA a HARA+ nasledovné údaje: údaje uvedené v kontaktnom formulári, údaje uvedené v „zavoláme Vám“ ,údaje o návštevníkoch stránky (UID, IP, Oblasť).

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov HARA a HARA+ je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov HARA a HARA+ Oprávneným záujmom HARA a HARA+ je pritom ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči HARA a HARA+.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
– Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH. E-mail: info@jaroslavkovac.sk.
– Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči HARA a HARA+ uplatňované nároky alebo počas ktorej si HARA a HARA+ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

e, Plnenie zákonných povinností HARA a HARA+
HARA a HARA+ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až c) na účely plnenia zákonných povinností HARA a HARA+.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm c, nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a zákon o registratúrach). Spracúvanie osobných údajov HARA a HARA+ je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností HARA a HARA+.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
Daňoví poradcovia, auditori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním HARA a HARA+
a, písmo zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c, telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d, príslušné právne predpisy.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

dev